Garantieregeling

Stichting FSC Garantiefonds
Deze garantieregeling geldt voor boekingen gemaakt vanaf 1 juli 2019. Heeft u voor die datum geboekt? Dan geldt een andere garantieregeling. Vraagt u in dat geval na bij uw boekingskantoor.

U kunt onderstaande regeling tevens als pdf-bestand downloaden.

Artikel 1: Definities
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

 1. Boeking: een door een handelaar of deelnemer met een reiziger of organisatie afgesloten pakketreisovereenkomst;
 2. Claim: een door een reiziger schriftelijk bij Stichting FSC Garantiefonds ingediend verzoek tot toepassing van deze garantieregeling;
 3. Deelnemer: de bij Stichting FSC Garantiefonds aangesloten scheepseigenaar;
 4. Doorverkoper: door Frisian Sailing Company BV aangestelde partij, anders dan de reisorganisator, die pakketreizen aanbiedt die door de reisorganisator zijn samengesteld;
 5. Handelaar: de natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die in de onder Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vallende pakketreisovereenkomsten handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als reisorganisator, doorverkoper, of reisdienstverlener;
 6. Financieel onvermogen: het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en tevens opgehouden zijn te betalen aan schuldeisers, dan wel onder stille bewindvoering staan, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren;
 7. Pakketreisovereenkomst: reisovereenkomst in de zin van titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek. Er dient sprake dient te zijn van twee verschillende categorieën reisdiensten die door de organisator worden gecombineerd voor één reis. De categorieën reisdiensten zijn – kort omschreven – personenvervoer, accommodatie, autohuur en andere toeristische diensten;
 8. Reisdienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon, die de pakketreisovereenkomst feitelijk ten uitvoer brengt;
 9. Reisorganisator: de scheepseigenaar, die pakketreizen samenstelt en deze aanbiedt;
 10. Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon, organisatie of (vrienden)groep die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die partij is bij een overeenkomst waarop Stichting FSC Garantiefonds garantie verschaft;

Artikel 2: Doel en inhoud garantieregeling

 1. Stichting FSC Garantiefonds heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar statutaire doelstellingen ten doel gesteld een garantie te bieden aan reizigers die een pakketreisovereenkomst afsluiten met een bij haar aangesloten deelnemer of een namens hem handelende handelaar of doorverkoper, indien deze reizigers geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.
 2. Door de boeking bij de handelaar of een deelnemer aanvaardt de reiziger deze garantie.
 3. De garantie houdt in dat het reeds betaalde deel van de reissom gerestitueerd wordt aan de reiziger indien de aangesloten deelnemer in verband met financieel onvermogen niet in staat is de geboekte reis ten uitvoer te brengen.
 4. Bovendien garandeert Stichting FSC Garantiefonds dat de terugreis van de reiziger uitgevoerd zal worden, indien en voor zover de pakketreisovereenkomst tevens het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds bereikt is en de aangesloten deelnemer in verband met financieel onvermogen hier niet meer voor kan zorgdragen.

Artikel 3: Garantie en uitkeringen

 1. De garantie betreft pakketreisovereenkomsten die rechtstreeks tussen de handelaar of een deelnemer en de reiziger worden overeengekomen.
 2. Voor uitkering komt in aanmerking de reiziger die een pakketreisovereenkomst heeft gesloten met de handelaar of deelnemer en heeft betaald aan de handelaar of de deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsbevestiging en factuur en het daarop betrekking hebbende betalingsbewijs.
 3. Stichting FSC Garantiefonds zal slechts tot uitkering overgaan indien en voor zover de reiziger zijn schade aantoonbaar niet kan verhalen op derden.
 4. De hoogte van de uitkering bedraagt maximaal de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden. Indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele genoten is, wordt de hoogte van de uitkering beperkt tot een evenredig deel van het reeds betaalde bedrag. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt op kosten van Stichting FSC Garantiefonds zorggedragen voor de terugreis (repatriëring).
 5. Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van Stichting FSC Garantiefonds is beperkt tot een bedrag van € 12.500,– (zegge: twaalfduizend vijfhonderd Euro) per reiziger per schadegeval.
 6. Uitkeringen zullen worden gedaan in de volgende gevallen:
  a. een deelnemer wegens financieel onvermogen niet kan presteren;
  b. een deelnemer voldoet wegens financieel onvermogen niet aan een veroordeling krachtens een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Waterrecreatie een onherroepelijke rechterlijke uitspraak tot betaling van schadevergoeding aan de reiziger, voor zover de schadevergoeding betrekking heeft op een boeking die onder de garantie van Stichting FSC Garantiefonds valt.
 7. Of er sprake is van niet presteren door een deelnemer wegens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van Stichting FSC Garantiefonds.

Artikel 4: Dekkingsuitsluitingen

 1. Van vergoeding zijn uitgesloten:
  a. de pakketreisovereenkomsten die zijn afgesloten met een scheepseigenaar die geen deelnemer is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst
  b. de pakketreisovereenkomst of andere losse overeenkomsten die rechtstreeks zijn afgesloten met een aangesloten deelnemer, zonder tussenkomst van Frisian Sailing Company BV;
  c. losse overeenkomsten betreffende vervoer, accommodatie, autohuur of andere toeristische diensten;
  d. onderdelen van een pakketreis die niet als een reisdienst gezien kunnen worden;
  e. diensten die geen reisdiensten zijn;
  f. geldbedragen die zijn betaald nadat op de website van Stichting FSC Garantiefonds is gepubliceerd dat de betrokken deelnemer in financieel onvermogen verkeert en dat daarom geen verdere betalingen moeten worden gedaan.
  g. geldbedragen die in strijd met de voorwaarden van de deelnemer vooruit zijn betaald.
  h. verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen, proceskosten, rentekosten en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom.

Artikel 5: Indieningstermijn

 1. De reiziger is verplicht, op straffe van verval van zijn recht op uitkering zoals bedoeld in artikel 3 lid 4, zijn aanspraak op Stichting FSC Garantiefonds geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer aan Stichting FSC Garantiefonds als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.
 2. De reiziger heeft slechts aanspraak op uitkering door Stichting FSC Garantiefonds indien Stichting FSC Garantiefonds binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de reiziger, dit laatste met inachtneming van artikel 6 en de reiziger heeft voldaan aan de in artikel 7 genoemde verplichtingen.

Artikel 6: Vervangende reis

 1. Stichting FSC Garantiefonds behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de overeenkomst te laten uitvoeren door een andere deelnemer, in welk geval de tussen de handelaar of de oorspronkelijke deelnemer met de reiziger overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.
 2. Tevens is Stichting FSC Garantiefonds gerechtigd de reiziger de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de reiziger aanspraak heeft.
 3. Stichting FSC Garantiefonds is niet gehouden tot het verrichten van een andere prestatie dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de reiziger betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 7: Verplichtingen

 1. Reizigers die een pakketreis hebben geboekt bij een handelaar of een deelnemer kunnen, indien de deelnemer die in financieel onvermogen is geraakt, hun claim schriftelijk bij Stichting FSC Garantiefonds (Emmakade 8, 8531 DT Lemmer, info@fsc-garantiefonds.nl) indienen.
 2. Het niet tijdig indienen van de claim waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen doet de aanspraak op uitkering vervallen.
 3. Iedere reiziger is verplicht bij het indienen van zijn claim bij Stichting FSC Garantiefonds over te leggen en af te geven:
  a. de boekingsbevestiging;
  b. de factuur;
  de op a. en b. betrekking hebbende betalingsbewijzen (bankafschriften, kwitanties);
  d. eventuele in zijn/haar bezit zijnde reisdocumenten, zoas vervoersbewijzen, tickets, vouchers, e.d.;
 4. Zolang er een van de op grond van lid 3. van dit artikel over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de reiziger geen aanspraak op uitkering.
 5. De reiziger is verplicht zich te houden aan door Stichting FSC Garantiefonds te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Artikel 8: Last en volmacht

De reiziger wordt geacht aan Stichting FSC Garantiefonds last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om namens hem tot incasso te komen van het bedrag waarop de reiziger ingevolge de garantie jegens Stichting FSC Garantiefonds aanspraak kan maken.

Artikel 9: Subrogatie en cessie

 1. In het geval Stichting FSC Garantiefonds aan of ten behoeve van de reiziger betalingen verricht, treedt Stichting FSC Garantiefonds in de rechten van de reiziger jegens de betrokken deelnemer (subrogatie).
 2. De reiziger is verplicht mee te werken aan een cessie van zijn rechten op de betrokken deelnemer, een en ander tot een bedrag ter hoogte van zijn recht op uitkering op Stichting FSC garantiefonds.
 3. Zolang de reiziger de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft hij tegenover Stichting FSC Garantiefonds geen aanspraak op uitkering dan wel is een reeds door Stichting FSC Garantiefonds aan de reiziger gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Artikel 10: Wijziging

 1. Het bestuur van Stichting FSC Garantiefonds is bevoegd deze garantieregeling te wijzigen.
 2. Indien er door het bestuur van Stichting FSC Garantiefonds een raad van toezicht is ingesteld, is voor een wijziging van de garantieregeling voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist.
 3. Op de afhandeling van een door een reiziger ingediende claim is de ten tijde van de boeking van de pakketreis geldende garantieregeling van toepassing.

Artikel 11: Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of deze garantieregeling niet voorzien beslist het bestuur van Stichting FSC Garantiefonds.
 2. Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Leeuwarden.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting FSC Garantiefonds in zijn vergadering van 25 april 2021
Deze garantieregeling is geldig vanaf 1 mei 2021

Stichting FSC Garantiefonds
Emmakade 8
8531 DT Lemmer
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 68548672.